L'shana tovah from Hillel

 Rosh Hashanah 2013 card interior